יום שני, 20 בספטמבר 2010

ולנו בושת הפנים - כאטש איין דריי מיטן פנים

א געדאנק אויף ראש השנה
דער געריכט זאל איז פיל געפאקט מיט מענטשן מקצה אל הקצה א ריזיגע פאבליקום איז געקומען מיטהאלטן די אויסגאנג פונעם לאנג פארצויגענע קעיס וואס האט שוין עטליכע מאל געפירט צו די רעש'יגע קעפלעך פון די מידיע, עס רעדט זיך פון א קלאגע קעגן איינעם מר. קלאדין וואס די פראקורן קלאגן אים איבער א שרעקליכן מארד וואס אויסגעפירט געווארן ווען א יונגע מענטש איז אומגעברענגט געווארן אויף א א שרעקליכע אופן, די לעצטע האלב יאר זענען געברענגט געווארן פארן געריכט גאר אסאך קראנטע אינפארמאציע און היפש קלארע באווייזן אז קלאדין האט טאקע געהאט א האנט אין דעם מארד.

מר. קלאדין האט גוט פארשטאנען זיין מצב און דערפאר זייענדיג א פארמעגליכע מענטש האט ער געדינגען איינע פון די אויסגערופנסטע און טייערסטע אדוואקאטן אין לאנד מיטן נאמען מר. פייערבאול, פייערבאול האט פראבירט דאס מערסטע וואס איז מעגליך צו פארטיידיגן זיין קליענט, יעדע עדות וואס איז ערשינען אויפן סטענד איז געווארן אויסגעפרעגט מיט צומישטע פראגן דורך פייערבאול כדי צו שאפן ספיקות אין די שטארקייט פון זיין עדותשאפט, אזוי איז די לאנגע פראצעס פארצויגן געווארן צו לאנגע חדשים,

עס האלט שוין דא אז אלע באווייזן זענען שוין געברענגט געווארן צום ריכטער'ס טיש יעצט איז נאר ערווארטעט אז דער אדוואקאט פייערבאול זאל געבן זיין לעצטע רעדע צו פארטיידיגן זיין קליענט מר. קלאדין, אבער צום גרויס ווינדער פון אלע פארזאמלטע שטעלט זיך אויף פייערבאול און אנשטאט ער זאל געבן זיין ברייטע רעדע אויפצוקלערן די ריכטער אז קלאדין אין ריין פון יעדן אומשולד אדער כאטש פראבירן ממתיק צו זיין אז ער זאל נישט באשטראפט ווערן מיט אזא הארבן עונש האט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט אז ער האט נארוואס באקומען א ידיעה אז ס'קומט צו פארן איינער א עדות מיט קראנטע באווייזן וואס וועט קלאר צייגן דעם אומשולד פון קלאדין, נאר לויטן חשבון וואלט ער שוין געדארפט זיין דא אין געריכט זאל ווייזט אויס אז ער האט זיך פארשפעטיגט וועלן מיר מיטן רשות פונעם ריכטער ווארטן א וויילע ביז מיין עדות וועט ערשיינען,

א שטילע שפאנונג הערשט אינעם געריכט זאל, און ווען מ'הערט נאר עפעס קראץ ביי די טיר דרייען זיך אלע קעפ האסטיג אויס צום טיר זעהן צו דער עדות קומט, אזוי לויפן אדורך א שעה צוויי שעה דריי שעה, און דער שטימונג ווערט מער און מער אנגעצויגן און יעדע וויילע ווען מ'הערט נאר עפעס ריקט זיך אין די אונטערשטע טייל פונעם געריכט זאל דרייען זיך אלע קעפ אהין צו זעהן אויב דער לאנג ערווארטעטע עדות איז נישט פארצופאל אנגעקומען, ענדליך נאך 4 שעה ווארטן ווען אלעמענס געדולד האט שוין געפלאצט האט דער ריכטער זיך שוין נישט געקענט איינהאלטן און אריין געגעבן א פארציע פאר פייערבאול, איך פארשטיי נישט די גאנצע שפיל דא, דו ביסט דאס דער אויסגערופענע לויער וואס שם'ט אין די גאנצע שטאט און אזוי מאכסטו משגוע דעם גאנצן סיסטעם?!!!

פייערבאול האט זיך נישט פארלוירן ווייזט אויס אז אויף דעם מאמענט האט ער געווארט, און ער הייבט אן מיט א דראמאטישע טאון, געערטע ריכטער איך האב פראבירט צו פארטיידיגן מיין קליענט במשך די גאנצע צייט פונעם פראצעס, איך האב פראבירט מיט אלע כוחות אפיר צו זיכן זיין אומשולד אבער צו זיין שלעכט מזל זענען אבער די באווייזן צו שטארק קעגן אים, דעריבער האב איך פראבירט צו גיין פון א אנדערע וועג איך האב געזאגט אז איך האב קלארע באווייז אז קלאדין איז נישט שולדיג און ס'דארף באלד אנקומען די באוויין, צו האט איר נישט געזעהן הויכגעשעצטע ריכטער ווי יעדע פאר מינוט האבן זיך אלע קעפ געדרייט צום טיר קוקנדיג פון ווי וועט קומען דער גוטע באווייז?, אויב וואלטן אלע מענטשן דא געהאלטן אז קלאדין איז 100 פראצענט שולדיג וואלט זיך קיינער נישט געדרייט צו די טיר מיט א נייגער ווארום אלע ווייסן דאך קליפ און קלאר אז קיין אנדערע מעשה איז נישטא און קלאדין איז דער רוצח ותו לא ס'איז נישט שייך צו זאגן פארקערט, דאס אז מענטשן זענען געזעסן דריי שעה און געווארט און געקוקט מיט אנגסט צו שאפן עפעס א אומשולד אויף קלאדין איז די גרעסטע ראי' אז דער גאנצער עולם דא איז מסופק אין זיין שולד און דער ציבור איז נישט 100 פראצענט זיכער אין זיין שיקזאל....

א הילכיגע קלאטשעריי האט אפגעקלינגען אין געריכט זאל פון גרויס התפעלות ווי אזא געניטע לויער ווי פייערבאול האט באוויזן צו נעמען דעם גאנצן געריכט זאל און באהערשן איבער זייער מח מטיל צו זיין א ספק אין די שטארקע קלאגע קעגן קלאדין, דער ריכטער זעלבסט איז אויך געוועהן אין א שאק אבער גלייך האט ער געזאגט אז ביז 15 מינוט קומט ער ארויס מיט זיין ענגילטיגן פסק,

דער קלאפ מיטן האמער האט אלעמען שטיל געמאכט און יעדנס אויער איז אנגעשפיצט נישט צו פארפאסן א ווארט פונעם ריכטער וואס וועט אורטיילן דעם לאנג ערווארטע פסק, צו יעדנס ווינדער האט דער ריכטער מיט קורצע שארפע ווערטער ערקלערט אז ער באשולדיגט מר. קלאדין אין ערשטע קלאסיגע מארד און זיין שטראף וועט זיין לעבנלענגליכע טורמע אונטער גאר שווערע אומשטענדן...,
די שאק איז נאך געוועהן אין די לופטן אבער דער ריכטער האט ווייטער ממשיך געוועהן, כאטש מר. פייערבאול דער אדוואקאט האט געמאכט א גוטן ארבעט מיטן אריין ברענגען א ספק אין אלעמען מיט זיין העכסט געלונגענעם שפיל וויל איך אבער עפעס מגלה זיין, במשך די גאנצע צייט פון זיין שפיל די פאר שעה וואס מ'האט כלומרשט געווארט אויף זיין נישט געברענגטע עדות ווען אלעמענס אויגן זענען כסדר געוועהן געוואנדן צום טיר, האב איך גוט באטראכט אלע פארזאמלטע און איך האב באמערקט אז אין הכי נמי יעדער האט זיך געדרייט צו די טיר האפנדיג אז עפעס א אומשולד וועט אונטער קומען, אבער מר. קלאדין אליין איז געזעסן פארשטייפט די גאנצע צייט און במשך די גאנצע 3 – 4 האט ער זיך קיינמאל נישט אויסגעדרייט צו די טיר, וואס דאס ווייזט קלאר אן אז ער אליין ווייסט אז זיין שולד איז אמת ווייל אויב וואלט ער געהאלטן אז ער איז אומשולדיג וואלט ער אויך מיטגעשלעפט מיטן נייגער צו זעהן אפשר דאך וועט אפיר קומען זיין אומשולד פון ערגעץ, אויב אזוי איז ביי מיר קלאר זיין שולד,
פאליציי! טראגטס אים תפיסה אריין!!!!!

דער נמשל פארשטייען אלע, ראש השנה ווען כל באי עולם יעברון כבני מרון, ס'קומט פאר א גרויסע געריכט אין הימל מ'איז דן יעדעס איד אויף זיינע מעשים, אלעס ווערט אפגעמאסטן און אפגעוואויגן אינעם כף מאזנים, זיצן די קטיגורים מיט די סניגורים מלאכים ושרפים ופמליא של מעלה אבער דער קיטרוג איז נעבאך זייער גרויס, מ'ברענגט נעבאך ארויף פעק און זעק פון אידישע חטאים וואס איז געטון געווארן דעם פארלאפענע יאר, רופט זיך אן א סניגור אז ער האט א גוטע לימוד זכות וואס וועט זיכער איבערדרייען אלע מקטריגים לטובה, נו אלע מלאכים שרפים ווארטן שוין אויף דעם גוטן מליץ יושר, יעדע וויילע קוקן אלע מיט גרויסע אויגן אה ווען ברענגט מען שוין די גוטע מליצה ישרה אויף כלל ישראל,

דא אליין האט דער סניגור א פתחון פה קעגן אלע מטריגים, איר זעהט דאך קלאר אז אלעמענס אויגן זענען געוואנדן צו דעם מליץ טוב, אזי דאך א קלארע ראי' אז איר גלייבט אז ס'איז ערגעץ דא און ס'איז זיכער פארהאן מליצות טובות פאר אידישע קינדער, אויב אזוי ווי קען מען אזוי זיכער פארשרייבן חלילה א שלעכטע גזירה אויף אידן,

זייער פיין, אבער דאס איז נאר ווען דער בעל דין אליין דרייט זיך אויך דעם קאפ במשך די גאנצע געריכט, עכ"פ כאטש איינמאל דרייט ער דעם קאפ לתשובה, דעמאטץ קען מען אנצייגן אז דער בעל דין אליין האלט אויך אז ער איז אומשולדיג, אבער אויב די גאנצע צייט איז ער פארשטייפט ער דרייט נישט אויס דעם פנים לד'.... אוי געוואלד לך ד' הצדקה ולנו בושם הפנים מה נאמר ומה נדבר,

אזוי ווי עס ווערט דערציילט אז דער הייליגע קדושת לוי האט געזאגט סליחות האט זיך אריין געפאקט דעם קאפ אין שטענדער ביי ולנו בושת הפנים און געבליבן אזוי פאר צוויי שעה און נישט ארויס גענומען דעם קאפ מחמת בושה צו כביכול, אוי מה נענה אנן אבתרי' לאמיר כאטש האבן די איין מינוט'קעלע בושה צום באשעפער ולנו בושת הפנים נאר פאר איין רגע, וועט שוין עטוואס בעסער זיין....

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה